Skip to content

Meet the Staff

Photo of OSP Staff
Photo of Xiaoqing (Cathy) Qian, Ph.D., Professor
Xiaoqing (Cathy) Qian, Ph.D., Professor
Executive Director
Carnegie Building
Phone: (256) 372-5675
Email: xiaoqing.qian@aamu.edu 
Jeanetta Dallas-Whitlow
Administrative Assistant
Carnegie Building
Phone: (256) 372-8185
Email: jeanetta.whitlow@aamu.edu
Marcus Harper
Grants Administrator
Carnegie Building
Phone: (256) 372-4896
Email: marcus.harper@aamu.edu
Patricia McDonald
Grants Administrator
Carnegie Building
Phone: (256) 372-8186
Email: patricia.brooks@aamu.edu
Susan J. Phelan
Grant Writer/Proposal Developer, IRB Chair
Carnegie Building
Phone: (256) 372-7216
Email: susan.phelan@aamu.edu
Cecelia A. Wade
Post Award Administrator
Carnegie Building
Phone: (256) 372-5676
Email: cecelia.wade@aamu.edu